Verksamheterna

Vuxenutbildning, arbets­marknadsåtgärder och integrationsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux bedrivs i egen regi. Yrkesinriktad vuxenutbildning bedrivs i såväl egen regi som i extern regi.

Mottagandet av ”flyktingar och andra skyddsbehövande” regleras av avtal med länsstyrelsen som innebär att nyanlända erbjuds bostad, utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering. Lokal överenskommelse om etablering finns upprättad mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Överenskommelse finns med Migrationsverket om att tillhandahålla totalt 18 platser för ensamkommande barn/unga.

Kommunen har en egen HVB-institution, Åsums gruppboende för målgruppen.

Framtidsprojektet riktar sig till unga vuxna i åldern 19–29 år som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av psykisk ohälsa eller andra faktorer. Projektet, som stöds av sydöstra Skånes finansiella samverkansförbund (FINSAM), erbjuder samordnade insatser från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, familjeförvaltningen och Region Skåne.

Förändringar i verksamheten

Kommunens FINSAM-projekt Framtid planeras utifrån tidigare fattade beslut att övergå till ordinarie verksamhet år 2016.

Med början 2014 satsade kommunen på yrkesintroduktionsanställningar. Satsningen avslutas 2015 och därför minskar kommun­bidraget med 2,4 mnkr. Ett avtal har tecknats med Arbetsförmedlingen vilket innebär att kommunen erhåller bidrag som ska användas till att utreda organisationen av arbetsmarknadsåtgärderna. Det finns också ett flertal satsningar i regeringens vårproposition, vilket bland annat innebär ökat antal platser på Komvux och satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning. Till det kommer skapandet av traineejobb och utbildningskontrakt, som också finns med i vårproposition.

Kommunbidraget har utökats med 0,3 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader. Sammanlagt minskar kommunbidraget med 2,1 mnkr. Investeringarna består av inventarier och IT-verktyg.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Region-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Möjlighet till livslångt lärande
  • Antalet deltagare som slutför utbildningen och blir godkända ska öka.

Framtid

En avsiktsförklaring om vuxensamverkan mellan de skånska kommunerna har tagits fram och undertecknats av alla 33 kommunerna. Avsikten är att öka samordningen mellan de skånska kommunerna i framtiden.

Lokal knutpunkt som syftar till att stärka mottagandet av nyanlända är planerad att in­rättas i samverkan mellan Sydöstra Skånes kommuner och idéburen sektor med stöd av Länsstyrelsen.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 12,7 12,1 14,7
Kostnader 18,8 24,3 24,8
Kommunbidrag 6,1 12,2 10,1
Investeringar - 0,1 0,1

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal helårsstuderande 232 150 230
Antal under året nyanlända flyktingar 15 25 25
Antal ensamkommande barn 18 15 18
Antal boendeplatser ensamkommande barn - 11 18