Verksamheterna

Turism- och fritidsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Föreningslivet stöds genom aktivitets-, lokal- och investeringsbidrag. Därutöver har föreningarna möjlighet att använda kommunens lokaler kostnadsfritt. Framförallt idrottsanläggningarna används flitigt av föreningslivet. Kommunen har fem idrottsplatser och lika många sporthallar.

Det finns tre friluftsbad i kommunen och dessa är placerade i Sjöbo, Lövestad och Fränninge. På baden erbjuds fyra veckors sommarsimskola för barn från sex år.

Besökande turister erbjuds boendemöjligheter genom Orebackens camping i form av campingplatser, campingstugor och vandrarhem. Campingen drivs på entreprenad.

Sjöbo marknader är kommunens största evenemang med två årliga marknader.

Ungdoms- och kulturhuset Navet har fokus på att främja kreativitet, inspiration och fantasi, och öppnades i början av 2014. Basen i ungdoms- och kulturhuset utgörs dels av fritidsgårdsverksamheten, dels av kulturskolans skapande inriktningar och pop & rock. Den öppna fritidsgårdsverksamheten på Navet riktar sig till ungdomar 13–20 år, men där finns även möjlighet att anordna aktiviteter för barn i andra åldrar. Efter en översyn av fritidsgårds- och fritidshemsverksamheterna arbetar fritidsgårdarna aktivt med att anpassa utbud, aktiviteter och öppethållande efter målgruppen.

Förändringar i verksamheten

I januari invigs den nya sporthallen i Lövestad, kommunens modernaste, med bland annat trådlöst nätverk. För att finansiera ökad hyra och andra driftkostnader utökas kommunbidraget med 2,2 mnkr.

På sensommaren öppnas den nya simanläggningen. För detta har kommunbidraget utökats med 4,4 mnkr, för fyra månaders drift. För att hantera eventuella uppstartskostnader har en del av de medel som står till kommunstyrelsens förfogande reserverats för simanläggningen.

Kommunbidraget har utökats med 0,5 mnkr, som kompensation för ökade pris- och löne­kostnader inklusive kapitalkostnader.

Sammanlagt ökar kommunbidraget med 7,1 mnkr.

Investeringarna består dels av inventarier till den nya simanläggningen, dels av upprustning av befintliga friidrottssanläggningar samt inventarier till Navet.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Region-index ska förbättras.
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.

Framtid

En utredning beträffande kapaciteten på kommunens friidrottsanläggningar bör ske inom de närmaste åren.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 3,0 2,9 4,1
Kostnader 30,8 29,5 37,8
Kommunbidrag 27,8 26,6 33,7
Investeringar 0,4 0,6 2,3

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Föreningsverksamhet
Antal deltagartillfällen/år i föreningsaktiviteter för barn/ungdomar 94 574 82 000 82 000
Bad
Antal sålda entrékort på simhallen 3 211 2 500 17 600
Antal sålda entrékort på friluftsbaden 5 714 16 000 16 000
Fritidsgårdar
Antal besökare på fritidsgårdarna 8 307 14 500 10 000
Simskola
Antal antagna till sommarsimskola inklusive märkestagning och Plask och Lek 716 - 700
Turism
Antal besökande på turistbyrån* 608 700 2000
Beläggningsgraden på sommarmarknad och Mikaeli marknad 95% - 90%
*Siffran för 2016 anger helåret och inte som tidigare perioden 15/6–15/8