Verksamheterna

Teknisk verksamhet skattefinansierad

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av allmän platsmark och utbyggnad av kommunens gator, torg, vägar, grönytor, rekreationsområden och allmänna parkeringsplatser. Dessutom återfinns exploateringsverksamhet och allmän markreserv inom verksamhetens ansvarsområde.

Långsiktig planering av trafiken sker genom framtagande av trafiksäkerhetsprogram och trafikledsplaner, som ligger till grund för framtida projektering och byggnation.

Förändringar i verksamheten

Arbetet med trafikplaneringen i Sjöbo tätort fortlöper enligt Trast (Trafik i en attraktiv stad). Trast har även antagits för byarna Blentarp, Vollsjö, Lövestad, Bjärsjölagård, Sövde och Äsperöd. Planer för hantering av trafiken i centrum, trafikbuller och tillgänglighetsåtgärder har även tagits fram under året.

Tekniska nämnden avser att ta fram riktlinjer för ersättning till fastighetsägare för bullerreducerande åtgärder, dels vid nyanläggning och väsentlig ombyggnad av gator, dels i befintlig gatumiljö.

I budgeten 2015 utökades bland annat kommunbidraget med 0,5 mnkr, för engångskostnader i form av upprättande av skötselplaner för grönytorna. Utökningen kvarstår inte 2016.

Ett ökat antal kvadratmeter gator, gång- och cykelleder medför att resursfördelningsmodellen ökar kommunbidraget med 0,1 mnkr.

För att öka kvaliteten i verksamheten, exempelvis när det gäller grönytor, utökas kommunbidraget med 1,0 mnkr. Kommunbidraget har utökats med 0,6 mnkr, som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapital­kostnader. Kommunbidraget har vidare utökats med 0,1 mnkr, eftersom ansvaret för verksamhetens it-system flyttats från kommunövergripande verksamhet. Till följd av ny organisation för plan- och byggverksamheten har verksamhet flyttats, vilket medför att kommunbidraget minskats med 1,6 mnkr.

Sammanlagt har kommunbidraget minskat med -0,3mnkr.

För att främja kommunens attraktionskraft tilldelas 6,3 mnkr till mindre investeringar. Det inkluderar 1,0 mnkr i investeringsmedel för eventuell parkering i kvarteret Viljan, som vidareuthyres till exploatör.

Utbyggnation av gång- och cykelleder görs i enlighet med Trast (Trafik i en attraktiv stad). Därför tilldelas 5,5 mnkr för utbyggnaden av GC-led längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen. 0,5 mnkr avser 2016 och resterande 5 mnkr 2017.

Lagstiftning ställer krav på att om kommunen sluter avtal om kommunal medfinansiering i statlig infrastruktur ska investeringen aktiveras det år avtalet sluts, oavsett när investeringen genomförs. Därför finns medel avsatt, netto 5,2 mnkr för byggnation av GC-led Hemmestorp-Veberöd år 2016, trots att en eventuell investering genomförs först år 2017.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet
  • Svåra olyckor i den kommunala trafikmiljön ska minska och det ska inte inträffa några dödsolyckor.
  • Antalet km gång- och cykelbanor ska öka.
  • Sträva efter att ridvägar anläggs i anslutning till att nya gång- och cykelbanor anläggs mellan orterna.

Framtid

Beteendepåverkande kampanjer kommer att vara ett nytt inslag för att förändra och utveckla trafiken i Sjöbo kommun. Tillgänglighetsan­passning av trafikmiljön kommer varje år att vara en återkommande punkt.

Parkeringsövervakningen står inför en ny upphandling. Behovet av en parkeringsnorm ligger nära i tiden.

Möjligheterna att minska antalet belysningspunkter på Trafikverkets vägar utreds.

Snöröjningen ska utvecklas genom ny teknik och med en bättre uppföljning av snöröjnings­arbetet.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 20,1 21,4 21,8
Kostnader 46,5 48,3 48,4
Kommunbidrag 26,4 26,9 26,6
Investeringar 3,3 14,4 12,0

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal kvm asfalt 831 425 827 133 827 133
Antal kvm grönytor inklusive naturmark inom plan 1 300 214 1 300 214 1 300 214
Energiförbrukning i kWh för gatubelysning 1 373 049 1 400 000 1 400 000