Verksamheterna

Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad

Verksamhetsbeskrivning

VA-verksamheten ansvarar för att tillhandahålla konsumtionsvatten och omhänderta avloppsvatten (dag- och spillvatten) för alla fastigheter inom respektive verksamhetsområden i kommunen. Vattenförsörjningen erhålls genom egna grundvattentäkter.

Avfallshanteringen, hämtning av hushålls­avfall i kärl och tömning av slam från enskilda avlopp, för kommunens hushåll och verksam­heter, utförs av utomstående entreprenör. Insamlingen sker genom fastighetsnära källsortering där fastighetsägaren kan välja sortering i upp till åtta fraktioner. Det är obligatoriskt att sortera matavfall.

Förändringar i verksamheten

VA-verksamheten står inför stora investeringar till följd av lagkrav, behov av reinvesteringar och ökat antal invånare.

VA-verksamhetens omfattande investeringar innebär ökade kostnader och leder till ökade avgifter för konsumenten. En gemensam taxekonstruktion för SÖSK-kommunerna[^I Sydöstra Skånes Samarbetskommitté ingår kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.] har utarbetats för att få en taxa som överensstämmer bättre med nyare lagstiftning. Planeringen är att taxan införs under 2017–2018.

Avfallshanteringen har under några år genererat ett positivt resultat. Taxan har inte höjts och det positiva resultatet har använts. Arbetet pågår med att ta fram en ny avfallsplan. Målsättningen är att den nya planen ska gälla från och med 2016. Taxor för VA och renhållning fattas i separata beslut.

För 2016 har verksamheten tilldelats netto 34,4 mnkr för investeringar. Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö innefattar utgifter om 20,0 mnkr år 2016 och 5,0 mnkr 2017. År 2017 planeras utbyggnationen i Svansjö ge 22,0 mnkr i inkomster i form av anslutsavgifter. Överföringsledningen Blentarp-Sövde-Sjöbo Etapp II kommer att slutföras 2016. Budgeten för detta projekt är 4,0 mnkr år 2016. Beräkningen är att överföringsledningen totalt kostar 17,1 mnkr. Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke planeras påbörjas 2016 med 0,5 mnkr och 2017 med 0,6 mnkr. Investeringen kommer enligt planen vara 14 mnkr år 2018 varav 7,8 mnkr finansieras med anslutningsavgifter.

Till det kommer 9,9 mnkr i investeringsram för mindre projekt. Investeringsramen inkluderar ytterligare 1,0 mnkr i anslutningsavgifter.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Hållbar utveckling
  • Andelen felsorterat huhållsavfall vid fastigheten ska minska.
  • Andel hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka.

Framtid

Sjöbo kommun har beslutat att kommunen ska fortsätta ha sin vattenförsörjning från egna grundvattentäkter. Den framtida egna vatten­försörjningen måste säkras, vilket kommer att resultera i stora investeringsbehov.

Den svenska vattenförvaltningen, regleras via en förordning och ställer krav på åtgärds­program. Den innehåller bland annat fastställda miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Detta innebär bland annat att vattenskyddsområde med föreskrifter ska finnas för alla vattentäkter, utökning av provtagningsprogram för råvatten och utveckling av vatten- och avloppsplaner.

Avfallsutredningen lämnade sin slutrapport hösten 2012. Utredningen innefattade en allmän översyn av avfallsområdet, vilket bland annat omfattat frågorna om ansvar för avfallet. I samband med regeringsförklaringen i oktober 2014 tydliggjordes att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper ska överföras till kommunerna. Någon tidsplan för hur och när detta ska genomföras har ännu inte tillkänna­givits.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 47,7 51,3 56,5
Kostnader 47,7 51,3 56,5
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0
Investeringar 25,2 12,7 34,4

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
VA
Antal VA-abonnemang 5 220 5 210 5 425
– varav med enbart vatten 618 625 620
– varav med vatten och avlopp 4 602 4 589 4 805
Avfall
Antal 4-facksabonnemang 6 579 6 530 6 660
Antal 2-facksabonnemang 956 1 015 915