Verksamheterna

Förskole-, fritids­hems- samt grundskole­verk­samhet

Verksamhetsbeskrivning

Barn i åldern 1–5 år erbjuds förskoleverksamhet i form av förskola. Pedagogisk omsorg erbjuds för närvarande i form av familjedaghem. Det finns 12 kommunala förskolor och 11 fristående förskolor i kommunen. I centralorten erbjuds pedagogisk omsorg på obekväm tid det vill säga kvällar, nätter och helger.

Barn i åldern 6–12 år vars föräldrar studerar eller förvärvsarbetar, erbjuds fritidshem på sin skola.

Förskoleklass erbjuds till barn som är sex år och den verksamheten är organiserad tillsammans med grundskoleverksamheten.

I kommunen finns sex kommunala skolor och tre fristående skolor.

Den kommunala verksamheten är organiserad i sex skol- och fem förskoleenheter. I alla kommundelar erbjuds kommunal verksamhet i form av förskola, fritidshem och skola från förskoleklass till skolår 6. I Blentarp och Sjöbo finns tätortskolor som erbjuder verksamhet från förskoleklass till skolår 9.

Kommunen anordnar även en särskild undervisningsgrupp och en förberedelseklass.

Kommunen erbjuder grundsärskola i Sjöbo tätort och i viss mån individintegrerad verksamhet på respektive skola.

Råd och stöd bedriver en samordnad och integrerad verksamhet, där bland annat skolans elevhälsa, specialpedagogiskt och kurativt stöd ingår. Enheten ansvarar även för att samordna insatserna kring barn med behov av särskilt stöd. Dessutom erbjuds öppen förskoleverk­samhet i form av ”mötesplats för småbarns­föräldrar” inom ramen för enhetens verksamhet.

Förändringar i verksamheten

För Sjöbos del kommer förbättrade resultat i skolan att utgöra den enskilt viktigaste mål­sättningen. Det är en viktig förutsättning för att kunna öka tillväxten i enlighet med visionen.

Simanläggningen innebär möjlighet till förbättrad kvalitet i simundervisningen. I verk­samhetsplan för simanläggningen anges att det behövs personal i anläggningen som bedriver simundervisning för årskurs 1–3 under skoltid. Detta för att öka simkunnigheten. Familje­nämnden förutsätts planera sin verksamhet så att simanläggningens möjligeter utnyttjas.

Antalet barn i åldern 1–5 år beräknas kvarstå på samma nivå som i budget 2015. Däremot beräknas antalet barn i skolåldern 6–15 år öka med 9 barn mellan 2015 och 2016.

Utifrån förändringarna i respektive åldersklass medför resursfördelningsmodellen att kommunbidraget ökas med 1,3 mnkr, eftersom antalet barn ökar.

Behovet av omsorg inom ålderklassen 1–5 år har ökat från 90,9 procent till 92,0 procent och därför ökas ersättningsnivåerna i resursfördelningsmodellen med 1,2 mnkr.

Ombyggnationen av förskolan och skolan i Lövestad avslutas under 2016.

Lågstadielyftet innebär riktat statsbidrag för att öka antalet anställda och minska klasserna i lågstadiet. Kommunens andel av bidraget beräknas till 3,7 mnkr. Regeringens förslag har vägts in som en faktor när bedömning av resurstillskottet för förskole-, fritidshems- och grund­skoleverksamheten gjorts. Därför justeras kommunbidraget ner med 1,5 mnkr. Det är dock ännu inte klargjort vilka motprestationer som krävs för att kommunen ska kunna få ta del av statsbidraget.

Kommunbidraget har utökats med 8,1 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader. Vidare har kommunbidraget utökats med 0,5 mnkr, eftersom ansvaret för it-inköp flyttats från kommunövergripande verksamhet.

Sammanlagt har kommunbidraget utökats med 9,6 mnkr.

Verksamheten har tilldelats en investeringsram om 1,5 mnkr för mindre investeringar.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Hög kvalitet på den pedagogiska utbildningen
  • Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till förskolan/skolan ska öka.
  • Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen ska öka.

Framtid

Antalet barn i åldern 1–5 år är cirka 1 100.

Åldersgruppen förväntas vara relativt stabil och öka med i genomsnitt 6 barn per år 2016– 2024. Däremot beräknas antalet barn i gruppen 6–15 år öka med ca 20 barn per år.

En ny upphandling av skolskjutsarna ska genomföras. Syftet är att försöka skapa större tillgänglighet, öka integrationen med kollektivtrafiken 2016, medverka till kommunens infrastruktur, korta pendlingstiden, satsa på hållbar utveckling och minska belastningen på miljön.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 305,4 25,1 28,8
Kostnader 610,0 346,7 360,0
Kommunbidrag 304,6 321,6 331,2
Investeringar 2,2 4,0 1,5

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal barn 1–5 år 1 054 1 070 1 069
Antal barn i förskoleverksamhet 970 972 983
Andel barn som efterfrågar plats (%) 92,0 90,9 92,0
Antal barn 6–12 år 1 392 1 404 1 390
Antal barn i fritidshem 767 - 767
Andel barn som efterfrågar plats (%) 55,1 - 55,2
Antal barn 6–15 år 1 943 1 985 1 994