Verksamheterna

Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänstverksamheten ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i. Förebyggande arbete bedrivs i syfte att minska olyckorna genom att räddningstjänsten bistår med råd och anvisningar.

Räddningstjänsten är organiserad i kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. I kommunalförbundet ingår Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.

Brandvärn finns i Klasaröd, Äsperöd och Bjärsjölagård.

Förändringar i verksamheten

Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet. Kommunbidraget har utökats med 0,3 mnkr, som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.

Framtid

Inom räddningstjänstområdet pågår en utredning om medlemskommunernas eventuella inträde i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Sotning utförs från hösten 2013 i SÖRF:s[1] regi, varför ansvaret för denna del av verksamheten kan komma att återgå till kommunen vid ett förändrat förbundsmedlemskap.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader 13,0 13,2 13,5
Kommunbidrag 13,0 13,2 13,5

  1. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund