Verksamheterna

Politisk verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

I den politiska verksamheten ingår kostnaderna för nämnder, styrelse, kommunfullmäktige, överförmyndarverksamhet och revision. Därutöver återfinns stöd till politiska partier inom verksamheten.

Förändringar

Övergången till elektronisk hantering av dokument till politikerna utvärderas under 2015, för att genomföra eventuella förändringar 2016.

Kommunbidraget för överförmyndarverksamheten minskar med 0,1 mnkr, då intäkterna i form av statliga bidrag ökar. Kommunstyrelsen fick en utökning 2015, som inkluderade bland annat 0,3 mnkr för att finansiera utbildningskostnader 2015 i samband med en ny mandatperiod. Utökningen var i form av engångs­karaktär och kvarstår inte 2016. Däremot ökas kommunbidraget för den politiska verksam­heten under kommunstyrelsen med 0,1 mnkr på grund av höjda arvoden. Budgeten för politikernas pensioner har minskat med 0,4 mnkr.

Kommunbidraget har utökats med 0,1 mnkr i kompensation för ökade pris- och lönekostnader. Sammanlagt har kommunbidraget minskat med 0,6 mnkr.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 0,8 0,1 0,1
Kostnader 10,4 11,2 10,6
Kommunbidrag 9,6 11,1 10,5