Verksamheterna

Plan- och bygg­verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten svarar för den fysiska planeringen, kart- och GIS-verksamhet, beviljar bygglov och bedriver tillsyn enligt plan- och bygglagen. Ett viktigt inslag i verksamheten utgör information och rådgivning till allmänheten och näringslivet i plan- och byggfrågor. Tillgänglighet för funktionshindrade i samhället återfinns inom verksamhetens ansvarsområde.

Förändringar i verksamheten

Sjöbo kommun är en del av Öresundsregionen, och berörs i allt större omfattning av regionala utvecklingsmönster. Därför pågår ett arbete med att utveckla Sjöbo kommuns ställningstaganden gentemot regionala planeringsfaktorer och mellankommunala samarbetsintressen i form av en ändring av översiktsplanen.

Det finns en god tillgång på planlagd mark, och intresset för planändringar har ökat.

Efter 2012, då antalet inlämnade bygglov sjönk drastiskt, har antalet ökat igen och förväntas öka ytterligare under 2016. Historiskt sett finns det en koppling till byggbranschens konfidensindex, vilket visar en tilltro på ett ökande byggande.

I budgeten 2015 utökades bland annat kommunbidraget med 0,6 mnkr för engångskostnader. Utökningen kvarstår inte 2016.

Kommunbidraget har utökats med 0,2 mnkr, som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader. Till följd av ny organisation för plan- och byggverksamheten har verksamhet flyttats, vilket medför att kommunbidraget ökar med 3,1 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget ökats med 2,7 mnkr.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.

Framtid

Det pågår en översyn av plan- och bygglagen. Förslaget är att befria ytterligare åtgärder från bygglovsplikten och ersätta en del av dessa med anmälningsplikt. Behovet av information, bistånd med ytberäkningar och tillsyn ökar.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 3,2 3,0 1,8
Kostnader 6,8 5,8 7,3
Kommunbidrag 3,6 2,8 5,5

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal ansökningar om bygglov 192 165 200
Antal bygganmälningar 143 90 150
Antal klagomålsärenden 38 50 40
Antal ärenden som inte är avslutade /arkiverade 1 188 2 200 1 200