Verksamheterna

Miljö- och hälso­skyddsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Naturvård och strategiskt miljöarbete bedrivs genom utvecklingen av strategier för att uppnå ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle samt via upprättandet av planeringsunderlag för gröna strukturer, naturvårdsom­råden och lokala miljömål. Miljöenheten är delaktig i framförallt det strategiska miljöarbetet, men även i arbetet med översikts- och detalj­planer.

Tillsynsinsatserna styrs i stor utsträckning av flertalet lagar och föreskrifter. Till de mest omfattande uppgifterna hör tillsyn och prövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Verksamheten syftar även till att konsumenterna i Sjöbo kommun ska kunna handla, äta mat, dricka vatten och serveras livsmedel som är både säkra och redliga.

Förändringar i verksamheten

EU-projektet LIFEscape, Landskapsprogrammets Leaderprojekt ARNA i Fågelriket och Eslövs Ekovisionsprojekt, är projekt som lagt grunden till planeringen av ett biosfärområde i Vombsjösänkan. Under 2016 planeras en förstudie som behandlar förutsättningarna och höjer kunskapen om området.

Arbetet med översiktsplanen omfattar en stor del hållbarhetsfrågor och insatser planeras för att öka det förvaltningsöverskridande hållbarhetsarbetet.

Planeringsinsatser pågår inför framtagande av beslutsunderlag för nya miljötaxor. Syftet är att verksamheterna framöver ska kunna bedrivas utifrån en balanserad budget. Förslag till ny miljötaxa beräknas vara klar för antagande i början av 2018.

I avvaktan på att de nya taxorna utarbetas, utökas kommunbidraget med 0,4 mnkr. Verksamheten får även i uppdrag att följa upp sin produktivitet och rapportera denna till kommun­styrelsen.

Vidare utökas kommunbidraget med 0,2 mnkr, som kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader.

Sammanlagt utökas kommunbidraget med 0,6 mnkr.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Hållbar utveckling
  • Kommunens totala koldioxidbelastning per invånare ska minska.
  • Andelen icke godkända enskilda avlopp ska minska.

Framtid

De statliga myndigheterna fortsätter att ställa allt högre förväntningar inom miljö- och hälso­skyddsområdet, samtidigt som EU har fastställt kvalitetskrav för enskilda vattenförekomster respektive krav på att miljökvalitetsnormer ska uppfyllas.

En översyn av miljöbalken och dess följdlagstiftning pågår, med syfte att tillämpningen av dessa ska bli mer effektiv. Även en förändring av kemikalielagstiftningen har aviserats.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 2,0 2,5 2,5
Kostnader 4,5 4,7 5,3
Kommunbidrag 2,5 2,2 2,8

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antalet inspektionsbesök 792 660 660
Antalet ansöknings- och anmälningsärenden 216 240 240
Antalet klagomålsärenden 127 140 140