Verksamheterna

Kulturverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Biblioteken erbjuder informationsförmedling och mediaförsörjning samtidigt som de utgör viktiga mötesplatser. Biblioteken finns i Sjöbo, Blentarp, Lövestad och Vollsjö. Ett meröppet bibliotek öppnar i Lövestad under 2016. Detta ger låntagarna tillgång till biblioteksresurser med självservice utanför den bemannade öppentiden och ger en ökad tillgänglighet.

Folkbiblioteken i Sjöbo, Skurup, Tomelilla Simrishamn och Ystad har en gemensam bibliotekskatalog, Bibliotek Skåne Sydost. Detta ger låntagarna tillgång till ett större utbud av medier.

Kulturskolan erbjuder utbildning i musik, dockteater, drama, film och dans till elever i grund- och gymnasieskolan.

Stöd lämnas till kulturföreningar och studie-förbund. Dessutom anordnas kulturprogram tillsammans med föreningar och organisationer i kommunen.

I Sjöbo kommun finns kommunal kulturverksamhet i form av museet Elfstrands krukmakeri, filmverksamhet på Flora och utställningar på Sjöbo konsthall.

Förändringar i verksamheten

Ett meröppet bibliotek som blir tillgängligt för låntagare utöver den bemannade öppettiden startas i Lövestad 2016.

Kommunbidraget har utökats med 0,6 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader.

Investeringarna innefattar bland annat ny teknik till biblioteken samt inventarier till kulturskolan. Investeringarna innefattar även en satsning på upprustning av kommunens kulturbyggnader. En skötsel- och underhållsplan ska tas fram för att planera framtida underhåll.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Region-Index ska förbättras.
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.

Framtid

På sikt kan önskemål om meröppna bibliotek på fler platser i kommunen komma att väckas. Blentarps bibliotek är det filialbibliotek som är lättast att anpassa till ett meröppethållande.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 1,4 1,1 1,1
Kostnader 15,7 16,1 16,7
Kommunbidrag 14,3 15,0 15,6
Investeringar 0,5 0,7 0,8

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Kulturskola
Antal elever i kulturskolan 395 420 420
Andel inskrivna elever i aktuell åldersgrupp 14,2 % 16,9 % 16,6 %
Antal ämnen/kurser 30 24 30
Bibliotek
Antal besökare 61 235 60 000 62 000
Antal utlån 96 617 120 000 100 000
Antal utlån per invånare 5,3 6,5 5,5
Antal besökare på Elfstrands krukmakeri 371 - 380
Antal besök ordinarie filmprogram - - 5 800
Antal besökare i konsthallen 12 046 15 000 15 000