Verksamheterna

Kommunövergripande verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Genom en aktiv omvärldsorientering svarar verksamheten för kommunens näringslivsutveckling, information, marknadsföring samt internationellt och mellankommunalt samarbete.

Övergripande utvecklingsarbete bedrivs i syfte att skapa en hållbar och framtidsinriktad kommun i form av bestående folkhälsa, trygghet, säkerhet, kollektivtrafik, mark- och lokalförsörjning samt planering av infrastruktur.

Ett kontinuerligt arbete med uppföljning av uppsatta mål och dess uppfyllelse är en viktig del av utvecklingsarbetet. Insatser med inriktning mot medborgarnas delaktighet i samhället och de kommunala processerna behöver utvecklas för att bättre uppnå visionen ”Sjöbo en plats för tillväxt”.

Förändringar i verksamheten

Framöver finns behov för kommunen att förstärka insatser inom besöks- och upplevelse­näringarna, liksom för fritidsaktiviteter och föreningsliv. Gentemot näringslivsområdet behöver insatser också ske både mot redan etablerade företagare och presumtiva, allt för att öka värdet av ”platsvarumärket” Sjöbo för en hållbar och lönsam turistnäring samt en ökad inflyttning. En utökad satsning görs, dels när det gäller marknadsföring i stort och dels en särskild satsning på att marknadsföra den nya simanläggningen inför starten hösten 2016.

Kommunbidraget har minskats med 1,5 mnkr då ansvaret för inköp av verksamheternas IT-utrustning flyttats från kommunövergripande verksamhet. Till följd av ny organisation för plan- och byggverksamheten har verksamhet flyttats vilket medför att kommunbidraget minskats med ytterligare 1,5 mnkr.

Folkhälsoarbetet prioriteras med en organisering av arbetet där kommunövergripande projektmedel blir ett verktyg.

I budgeten 2015 utökades kommunbidraget med 1,0 mnkr, avseende engångskostnader. Utökningen kvarstår inte 2016.

Kommunbidraget utökas med 1,3 mnkr för kvalitetsförbättringar, varav 0,8 mnkr avser projektmedel för 2016.

Kompensationen för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader medför en ökning av kommunbidraget med 0,3 mnkr. Sammanlagt har kommunbidraget minskats med 2,4 mnkr.

För att öka kundnöjdhet ska ledningen under året arbeta för att öka samverkan mellan förvaltningarna och mellan kommunen och bolagen.

Investeringsramen avser i huvudsak IT-investeringar samt inventarier. Ansvaret för verksam­heternas IT-investeringar har överförts till respektive nämnd.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
 • Nöjd-Region-Index ska förbättras.
 • Folkhälsan för befolkningen i Sjöbo kommun ska förbättras.
Tillgänglighet och delaktighet
 • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
 • Tillgängligheten på hemsidan ska öka.
Attraktivt och mångsidigt boende
 • Kommunens flyttnetto ska vara positivt.
Positivt klimat för entreprenörskap
 • Inom ett sammanhängande område i anslutning till väg 11 och 13 ska det finnas 25 000 kvm exploaterad mark tillgänglig för företagsetablering.
Ett livskraftigt näringsliv
 • Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare ska öka.
Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet
 • Svåra olyckor i den kommunala trafikmiljön ska minska och det ska inte inträffa några dödsolyckor.
Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik
 • Antalet resor med kollektivtrafik ska öka.
 • Antalet turer med kollektivtrafik ska utökas mellan kommunens tätorter.
Modern ICT
 • Antalet hushåll som bedöms ha möjlighet att erhålla fibernät ska öka.

Framtid

En viktig fråga för Sjöbos utveckling och attraktivitet är att utveckla arbetet med hållbarhet och optimera utnyttjandet av kommunens resurser inom mark och vatten för framtiden. För att uppnå tillväxt behövs en utveckling av bland annat spårområdet och ännu fler hyreslägenheter.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 29,4 26,1 4,5
Kostnader 92,1 85,4 61,4
Kommunbidrag 62,7 59,3 56,9
Investeringar 2,2 3,7 1,4