Verksamheterna

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten är till stor del lagreglerad och styrs av socialtjänstlagen, lag om vård av unga och lag om vård av missbrukare.

Verksamhetens uppdrag präglas i hög grad av myndighetsutövning, även om fokus främst är förebyggande insatser. Myndighetsutövningen innebär att bistånd prövas för den enskilde efter ansökan/anmälan och genomförd utredning.

Bistånd kan omfatta insatser som kontaktperson/-familj, öppenvård, familjehem, institutionsvård, grupp- och utslussningsboende för ensam­kommande barn/unga och boendestöd.

Myndighet svarar för familjerätten.

Råd och stödenheten som är organiserad tillsammans med elevhälsan erbjuder stödjande och rådgivande insatser till barn, unga och vuxna. Insatser sker bland annat i form av uppsökande aktiviteter, gruppverksamheter, föräldrastödsprogram, råd och stöd vid missbruk och sam­arbetssamtal.

Myndighets- och råd och stödverksamheten samverkar med förskola, skola, fritidsverksamhet, polis, åklagare och primärvård.

Kommunen erbjuder familjerådgivning och budgetrådgivning.

Försörjningsstöd ansöks av den enskilde och behovsprövas.

Sjöbo samarbetar med södra Skånes kommuner om social jour efter kontorstid.

Förändringar i verksamheten

Kostnaderna för placering av barn och ungdomar har i många år varit låga, men under senare år har antalet vårddygn ökat och beräknas ligga kvar på en hög nivå 2016.

Ett ökat antal anmälningar och ökade myndighetskrav har medfört fler utredningar. Sam­tidigt ökar arvodeskostnader för familjehem och dygnskostnader vid institutionsplaceringar.

För att klara ökade myndighetskrav och dyrare placeringskostnader ökades kommunbidraget med 5,0 mnkr år 2015 varav 2,5 mnkr endast avsåg 2015. Även 2016 utökas kommunbidraget med 5,0 mnkr varav 2,5 mnkr endast avser 2016, eftersom verksamheten förväntas vidta åtgärder för att reducera kostnaderna

Kommunbidraget har utökats med 1,1 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader. Vidare har kommunbidraget utökats med 0,1 mnkr då ansvaret för verksamhetens it-inköp flyttats från kommunövergripande verksamhet.

Sammanlagt har kommunbidraget utökats med 6,2 mnkr.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.

Framtid

Interkommunal samverkan kommer att krävas för att minska och motverka en stigande hemlösheten hos resurssvaga och psykosocialt utsatta grupper.

En Familjecentral för förebyggande verksamhet i samverkan mellan mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst är under planering.

Fortsatta åtgärder krävs för att behålla och kompetensutveckla socialsekreterare utifrån de rekryteringssvårigheter som finns inom socialtjänsten.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 6,6 3,5 7,4
Kostnader 52,2 45,4 53,0
Kommunbidrag 45,6 41,9 45,6
Investeringar - - 0,1