Verksamheterna

Gymnasieskola

Verksamhetsbeskrivning

Alla ungdomar i åldern 16–20 år erbjuds utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen utformas efter elevernas individuella behov och erbjuds i form av nationella program, och gymnasiesärskola. Ungdomar som saknar full behörighet erbjuds introduktionsprogram i form av:

Det fria skolvalet innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieskola inom samverkansområdet, som i huvudsak består av de skånska kommunerna. I Sjöbo bedrivs gymnasieverksamhet vid Malenagymnasiet som erbjuder yrkes- och introduktionsprogram.

Förändringar i verksamheten

Antalet gymnasieelever har under några år minskat kraftigt. Därtill har huvudmännen haft att hantera en ökande etablering av friskolor som tillsammans med det fria söket gör att kommunen har små möjligheter att styra den del av verksamheten som inte bedrivs i egen regi.

Från och med 2015 är gymnasieverksamheten en del i resursfördelningsmodellen. Kommun­bidraget baseras på antalet invånare 16–18 år. Antalet 16–18 åringar ökar från 518 år 2015 till 537 år 2016, vilket innebär en ökning av kommunbidraget med 2,6 mnkr. Då kommunen från och med år 2016 kommer att övergå till en annan prislista när gymnasieförbundet upplöses, beräknas kostnader stiga jämfört med den budget som beräknades för 2015. Därför utökas kommunbidraget med ytterligare 1,5 mnkr.

Samtidigt har verksamheten tillförts 1,5 mnkr i kompensation för ökade pris- och lönekostnader. Vidare har kommunbidraget utökats med 0,1 mnkr, eftersom ansvaret för verksamhetens it-inköp flyttats från kommunövergripande verksamhet. Sammanlagt har kommunbidraget ökats med 5,7 mnkr.

Investeringarna uppgår till 8,1 mnkr och avser framför allt utbyte av fordon enligt det ställningstagande som är gjort att fordonen framöver inte leasas utan köps.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
Hög kvalitet på den pedagogiska utbildningen
  • Andelen elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom fyra år, ska öka.
Möjligheter till ett livslångt lärande
  • Andelen av befolkningen som söker till universitet/högskola ska öka.

Framtid

Minskningen av antalet ungdomar i åldern 16–18 år förväntas inte fortsätta utan från 2016 kommer åldergruppen att växa. Prognosen är att åldersgruppen kommer att bestå av 620 personer år 2020.

Sydskånska gymnasieförbundets verksamhet kommer att tas över av medlemskommunerna 2016. Förbundet kommer då att upplösas.

Malenagymnasiets fordonspark kommer efter hand att bytas ut under åren 2015–2020 i enlighet med en upprättad investeringsplan.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 32,5 23,6 21,2
Kostnader 107,8 94,7 98,0
Kommunbidrag 75,3 71,1 76,8
Investeringar 1,2 0,3 8,1

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal ungdomar i åldern 16–18 år 540 518 537
Antal elever i gymnasieskolan 547 548 567