Verksamheterna

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsbeskrivning

För personer under 65 år erbjuds hemtjänst och andra insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel och bostadsanpassningsbidrag samt hemsjukvård och rehabilitering i det egna hemmet för de som inte kan ta sig till vårdcentralen.

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning erbjuds råd och stöd, sysselsättning och boendestöd. Samvaro och sysselsättning erbjuds inom ramen för dagverksamhet. I kommunen finns inget boende som riktar sig särskilt till målgruppen, däremot köps externa platser vid behov.

LSS är en rättighetslag. Lagen ska säkra goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Insatser i form av personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, familjehem, bostad med särskild service och daglig verksamhet kan beviljas de personer som tillhör personkretsen.

I Sjöbo kommun finns sju LSS-boenden i form av gruppboenden och serviceboenden och ett nystartat boende för barn. Utöver dessa köps platser externt för personer med särskilda behov och för ungdomar vid skolgång på annan ort.

Korttidsboende för barn och vuxna erbjuds dels genom två enheter i Sjöbo kommun, dels genom avtal med Ystads kommun.

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år köps från familjenämnden och bedrivs i samverkan med särskoleverksamheten.

Daglig verksamhet erbjuds dels som individintegrerad verksamhet, vilken bedrivs på arbetsplatser, och dels i egen verksamhet på fem olika enheter.

Personlig assistans utförs av extern utförare.

Förändringar i verksamheten

En relativt stor andel barn/ungdomar som efterhand blir vuxna ställer krav på boende och sysselsättning. Det finns risk för att personlig assistans fortsätter öka till följd av försäkringskassans striktare bedömning. Ett nytt LSS-boende med nio platser i serviceboende i kvarteret

Viljan är klart för inflyttning juni 2016. För detta ända­mål har kommunbidraget utökats med 2,6 mnkr.

Kommunbidraget har utökats med 1,8 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader. Vidare har kommunbidraget utökats med 0,2 mnkr, då ansvaret för verksamhetens IT-inköp flyttats från kommunövergripande verksamhet. Sammanlagt utökas kommunbidraget med 4,6 mnkr 2016.

Investeringarna uppgår till 0,2 mnkr och avser mindre investeringar.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Mångfald och valfrihet
  • Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka.

Framtid

Antalet funktionshindrade inom LSS och socialpsykiatrin förväntas öka även framöver och därmed behöver verksamheten byggas ut för att möta behoven.

Det bedöms finnas behov av ytterligare ett LSS-boende inom de närmsta åren.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 10,2 18,1 5,9
Kostnader 89,9 106,8 99,2
Kommunbidrag 79,7 88,7 93,3
Investeringar 0,1 0,1 0,2

Prestationstal

Bokslut 2014* Budget 2015 Budget 2016
Antal personer med personlig assistans 30 35 35
-f d LASS 23 28 28
-LSS 7 7 7
Totalt antal personer med insatser enligt LSS 122 125 125
Antal platser i bostad med särskild service enligt LSS 35 37 47
Antal personer i externa boende LSS och psykiatri 9 11 12
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 57 65 65
Antal personer med insatser enligt SoL i ord boende 61 55 65
* Samtliga antalsuppgifter för 2014 avser 1 oktober