Verksamheterna

Äldreomsorg

Verksamhetsbeskrivning

Den som har svårt att klara personlig omvårdnad, hushåll eller andra vardagliga ting erbjuds stöd i det egna boendet efter biståndsbedömning. I stödet kan bland annat ingå matdistribution, trygghetslarm, service, städning, dagverksamhet och personlig omvårdnad. Dessutom erbjuds tekniska hjälpmedel och bostadsanpassnings­bidrag, hemsjukvård och rehabilitering i det särskilda boendet eller i det egna hemmet för dem som inte kan ta sig till vårdcentralen.

Särskilt boende erbjuds när omvårdnadsbehovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Det finns sex enheter för särskilt boende i Sjöbo kommun, inom dessa finns två enheter för dementa. Det finns boendeenheter i varje kommundel och inom ramen för dessa erbjuds även lägenheter avsedda för korttidsvård, avlösning och rehabilitering.

Servicelägenheter/trygghetsboende finns på Kärnan, Ängsgården, Solkullen och i anslutning till dagcentralerna i Lövestad och Vollsjö.

Öppen verksamhet bedrivs genom dagcentraler med restaurang och fritidsverksamhet och genom uppsökande verksamhet.

I hemtjänsten erbjuds valfrihet för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen samt för delegerad hälso- och sjukvård. Valfriheten innebär att det är möjligt för den enskilde att välja utförare av de insatser som beviljats.

Förändringar i verksamheten

Verksamhetens projekt som bedrivs för att åtgärda ofrivillig deltidsanställning förlängdes till 2015. Då projektet inte längre kvarstår minskas kommunbidraget med 0,6 mnkr.

Regeringen har beslutat om 2 miljard kronor för att öka bemanning i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Kommunens andel av statsbidraget beräknas bli 3,7 mnkr. Regeringens förslag har vägts in som en faktor när bedömning av resurstillskottet för äldreomsorgen gjorts. Det är dock ännu inte klargjort vilka motprestationer som krävs för att kommunen ska kunna få ta del av statsbidraget.

Befolkningsökningen är stor i åldersklass 65–79 år, en åldersklass som endast har små behov av äldreomsorg. Befolkningsprognosen visar också att antalet personer i åldern 80–89 år är svagt sjunkande, medan antalet som är 90 år eller äldre ökar.

Resursfördelningsmodellen inom äldreomsorgen baseras på hur befolkningen förändras inom olika åldersklasser. Utifrån förändringarna av antalet individer i respektive åldersklass har kommunbidraget ökats med 2,6 mnkr till följd av åldrande befolkning.

Inom hela verksamheten finns fortsatt behov av utveckling av strukturerad kvalitets-/verksamhets- och ekonomisk uppföljning samt vidareutveckling av IT-system. Verksamheten står inför utbyte av verksamhetssystemet, eftersom det nuvarande systemet inte uppfyller dagens krav vare sig ur rättsäkerhetsperspektiv eller krav på de statistikuppgifter som efter­frågas. Kommunbidraget utökas 2016 och 2017 med 0,5 mnkr i projektmedel, för att möta kostnader som uppstår vid bytet av verksamhets­system.

Kommunbidraget har utökats med 3,9 mnkr som kompensation för ökade pris- och lönekostnader, inklusive kapitalkostnader. Vidare har kommunbidraget utökats med 0,5 mnkr, eftersom ansvaret för verksamhetens IT-inköp flyttats från kommunövergripande verksamhet.

Totalt har kommunbidraget utökats med 6,9 mnkr. Beaktats den förväntade statsbidragsutökningen som netto är noll, blir resursförstärkningen 10,6 mnkr.

Investeringsmedel har tilldelats bland annat för att möjliggöra byte av verksamhetssystem.

Mål

Inriktningsmål Indikatorer
Ett gott liv och en aktiv fritid
  • Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras.
  • Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index.
Tillgänglighet och delaktighet
  • Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras.
Mångfald och valfrihet
  • Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid erhållande av service ska öka.

Framtid

Även framöver kommer antalet äldre att öka kraftigt i första hand i åldersgruppen 65–79 år. Även de personer som är 80–89 år ökar, särskilt stor är ökningen 2017 och 2018. Befolkningsökningen kommer att ställa ökade krav på service och innebära ett ökat vårdbehov.

Ekonomi

Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Intäkter 36,2 32,9 40,2
Kostnader 211,2 209,4 223,6
Kommunbidrag 175,0 176,5 183,4
Investeringar 2,3 1,0 1,8

Prestationstal

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016
Antal invånare
65–79 år 3 076 3 168 3 248
80–89 år 814 816 798
90 år– 179 176 186
Antal platser i särskilt boende 168 168 168
-varav demensplatser 37 45 45
-varav platser för växelvård/avlösning 6 6 6
Antal personer 65– med insats enl SoL i ordinärt boende 1 okt 466 480 475
-varav med hemtjänst 225 242 225
-varav med trygghetslarm 420 415 425
-varav med matdistribution 149 145 150
Antal timmar hemtjänst dag/kväll 83 800 77 000 79 000
Andel av befolkning över 65 år med insats 1 okt 15,2 15,5 15,2