Finansiella rapporter

Resursfördelningsmodellen

Befolkningsprognos
Åldersklass 31/12 2015 31/12 2016 Befolkning budget
2016 genomsnitt
Befolkning
budget 2015
Förändring befolkning
genomsnitt 2015–2016
1–5 år 1 061 1 076 1 069 1 070 -1
6 år 193 206 200 206 -7
7–9 år 625 629 627 597 31
10–12 år 574 553 564 601 -38
13–15 år 594 613 604 582 22
16–18 år 526 548 537 518 19
65–79 3 208 3 288 3 248 3 168 81
80–89 796 800 798 817 -19
90–w 182 190 186 176 11
Resursfördelningsmodell
Åldersklass Kostnad per invånare, tkr Befolkning budget 2015 genomsnitt Kommunalbidrag, mnkr
Förskole- och fritidshems- samt grundskoleverksamhet
1–5 år* 97,0 1 069 103,6
6 år 113,7 200 22,7
7–9 år 127,4 627 79,9
10–12 år 107,7 564 60,7
13–15 år 106,6 604 64,3
Summa 331,2
*Andel som efterfrågar plats i förskolan har i budget 2016 ökat från 90,9 % till 92,0 %, vilket beaktats i kostnad per invånare.
Gymnasiet
16–18 år 143,1 537 76,8
Äldreomsorg
65–79 15,6 3 248 50,7
80–89 90,1 798 71,9
90–w 327,1 186 60,8
Summa 183,4
Resursfördelningsmodell teknisk skattefinansierad verksamhet
Kostnad per kvadratmeter, kr Förändring antal kvadratmeter 2015 Kommunbidrag, mnkr
Gata och cykelled 11 7 184 0,1
Antal kvadratmeter gata och cykelled 2016-01-01 800 112