Finansiella rapporter

Resultatbudget

Not Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Verksamhetens intäkter 1 177,3 163,5 168,9 177,5 183,1
– varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -990,2 -1 014,7 -1 058,5 -1 111,3 -1 157,5
– varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 7 -19,7 -21,1 -24,4 -26,5 -28,6
Verksamhetens nettokostnader -832,6 -872,3 -914,0 -960,3 -1 003,0
Skatteintäkter 3 660,6 699,2 735,1 766,7 798,9
Generella statsbidrag och utjämning 4 186,0 181,2 180,2 180,6 180,8
Finansiella intäkter 5 10,1 8,5 8,2 8,2 8,2
Finansiella kostnader 6 -0,6 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4
Resultat före extraordinära poster 23,5 16,3 9,1 -5,2 -15,5
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 23,5 16,3 9,1 -5,2 -15,5
Avstämning mot balanskravet och beräkning av resultatutjämningsfond
Realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Synnerliga skäl: Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 23,5 16,3 9,1 -5,2 -15,5
Medel till resultatutjämningsreserv -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets balanskravsresultat 8,5 16,3 9,1 -5,2 -15,5