Finansiella rapporter

Ordlista

Anläggningstillgångar
är tillgångar avsedda för stadigvarande innehav såsom fastigheter och inventarier.
Avskrivning
är en systematisk fördelning av en tillgångs avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod.
Avsättning
utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika, men där det finns osäkerhet om beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel avsättning för pensioner.
Balanskravet
innebär att kommunen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år.
Balansräkningen
visar den ekonomiska ställningen och hur den har förändrats under året. Tillgångs­sidan visar hur det kapital vi förfogar över har använts medan skuldsidan visar hur det har anskaffats.
Driftbudget
visar verksamheternas externa intäkter/kostnader och interna mellanhavanden.
Eget
kapital är skillnaden mellan samtliga bokförda tillgångar och skulder.
Extraordinära intäkter/kostnader
saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet. De är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet och de uppgår till väsentligt belopp.
Intern ränta
är kalkylmässigt beräknad räntekostnad grundad på anläggningstillgångarnas bokförda värde.
Jämförelsestörande poster
anger viktiga händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och mellan olika kommuner.
Kassaflödesanalysen
visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.
Kommunbidrag
är skattemedel som skjuts till för att finansiera en verksamhet.
Kortfristiga fordringar och skulder
är fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.
Likvida medel
är kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och bank­tillgångar och värdepapper som statsskuldsväxlar och bankcertifikat.
Likviditet
är betalningsberedskap på kort sikt. Den kan uttryckas i olika mått, exempelvis rörelsekapital och ställas i relation till externa utgifter.
Långfristiga fordringar och skulder
är fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.
Medelskattekraft
anger antal skattekronor per invånare i riket.
Omsättningstillgångar
är tillgångar som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.
Resultaträkningen
visar årets ekonomiska resultat och förklarar hur det har uppkommit. Den visar förändringen av det egna kapitalet och driftbudgetens utfall.
Resultatutjämningsreserv
Kommunallagen medger möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Rörelsekapital
anger den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Skattekraft
anger antal skatte­kronor per invånare.
Skatteunderlag
avser totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlaget delat med 100.
Soliditet
redovisar långsiktig betalningsförmåga och uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på balansdagen.
Tillgång
är en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden.
Årsarbetare
innebär att de anställdas beräknade arbetstid har räknats om till heltidstjänster.