Finansiella rapporter

Noter

Not Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Verksamhetens intäkter 1 177,3 163,5 168,9 177,5 183,1
– varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
– varav reavinst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 990,2 1 014,7 1 058,5 1 111,3 1 157,5
– varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatteintäkter 3
Kommunalskatt 662,5 697,7 735,1 766,7 798,9
Slutavräkning 2013 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning 2014 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa skatteintäkter 660,6 699,2 735,1 766,7 798,9
Generella statsbidrag och utjämning 4
Inkomstutjämning 196,0 194,5 200,0 203,8 208,4
Kostnadsutjämning -41,3 -42,2 -40,1 -39,7 -39,0
Strukturbidrag 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Regleringsavgift/bidrag 4,3 1,7 -4,3 -8,0 -13,1
Utjämningsavgift LSS -10,7 -10,8 -13,3 -13,4 -13,4
Kommunal fastighetsavgift 35,8 36,1 36,0 36,0 36,0
Summa stadsbidrag och utjämning bidrag 186,0 181,2 180,2 180,6 180,8
Finansiella intäkter 5
Utdelning aktier andelar 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0
Utdelning fonder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränteintäkter 1,8 1,1 0,8 0,8 0,8
Räntor reversfodran koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Borgensavgift 4,6 3,4 3,4 3,4 3,4
Intern ränta 6,0 8,1 8,6 9,7 10,4
Övriga finansiella intäkter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminering intern ränta -6,0 -8,1 -8,6 -9,7 -10,4
Summa finansiella intäkter 10,1 8,5 8,2 8,2 8,2
Finansiella kostnader 6
Räntor anläggningslån 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränta koncernkonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga räntekostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Bankkostnader 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Intern ränta 0,0 0,5 0,7 1,0 1,4
Ränta pensionsavsättning 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminering intern ränta 0,0 -0,5 -0,7 -1,0 -1,4
Summa finansiella kostnader 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4