Finansiella rapporter

Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-19, § 43.

  1. Resursfördelningsmodell för Sjöbo kommun kompletteras med delmodellen gymnasiet åldersklasserna 16–18 år.
  2. Driftbudget för år 2016 godkänns inklusive kommunbidrag för respektive verksamhet och nämnd enligt bilaga.
  3. Investeringsbudget för 2016 godkänns enligt bilaga.
  4. Exploateringsbudget för 2016 godkänns enligt bilaga.
  5. Resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2016 godkänns enligt bilaga.
  6. Ekonomisk plan för åren 2017 och 2018 godkänns enligt bilaga.
  7. Ram för Sjöbo kommuns upplåning 2016 fastställs till 75 mnkr inkl. checkkrediten.
  8. Skattesats för kommunalskatt 2016 i Sjöbo kommun fastställs till 20,92 %.
  9. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom ramen för beviljade anslag i 2016 års budget besluta om justering av kommunbidrag i ärenden av icke principiell karaktär.
  10. En gemensam översyn av indikatorerna ska genomföras under hösten 2015 för att tas med i budgeten för 2017.