Finansiella rapporter

Kassaflödesbudget

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Den löpande verksamheten
Årets resultat 23,5 16,3 9,1 -5,2 -15,5
Justering för avskrivningar 19,7 21,1 24,4 26,5 28,6
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3
Justering för upplösning av förutbetalda intäkter -1,1 -1,6 -1,2 -1,3 -1,9
Justering för realisationsvinster/förluster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 6,2 0,7 0,1 0,3 0,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 48,4 36,6 32,6 20,6 11,8
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning (-)/minskning(+) kortfristiga placeringar 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Ökning (-)/minskning (+) exploatering -4,2 2,4 2,7 3,9 1,3
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -27,1 0,0 5,2 -5,2 0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 59,4 39,0 40,5 19,3 63,1
Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggninstillgångar -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar -42,5 -53,6 -58,5 -54,6 -54,5
Investeringsbidrag inklusive anslutningsavgifter 1,3 16,0 1,0 23,0 8,8
Försäljning materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -42,3 -37,6 -57,5 -31,6 -45,7
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skuld -90,8 0,5 0,0 0,0 0,0
Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning långfristiga fordringar 53,8 0,1 0,1 0,1 0,1
Minskning av avsättning på grund av utbetalningar -1,3 -1,7 -0,3 -0,3 -0,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten -37,2 -1,6 -0,2 -0,2 -0,7
Beslut om bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,0 -5,2 0,0 0,0
Årets kassaflöde -20,1 -0,2 -22,4 -12,5 16,7
Likvida medel vid årets början* 97,1 45,0 76,8 54,4 41,9
Likvida medel vid årets slut 77,0 44,8 54,4 41,9 58,6
* värdet 2016 är justerat efter senaste utfallet