Finansiella rapporter

Investeringsbudget

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr) Total utgift Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet
Investeringsram 1,4 1,7 1,7
Turism- och fritidsverksamhet
Investeringsram 2,2 0,5 0,5
Kulturverksamhet
Investeringsram 0,3 0,3 0,3
Summa 3,9 2,5 2,5
Familjenämnd
Individ- och familjeomsorg
Investeringsram 0,1 0,1 0,1
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet
Investeringsram 1,5 1,5 1,5
Gymnasieverksamhet
Investeringsram 8,1 3,5 3,4
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet
Investeringsram 0,1 0,1 0,1
Turism- och fritidsverksamhet
Investeringsram 0,1 0,1 0,1
Kulturverksamhet
Investeringsram 0,5 1,1 0,3
Summa 10,4 6,4 5,5
Vård och omsorgsnämnd
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Investeringsram 0,2 0,2 0,2
Äldreomsorg
Investeringsram 1,8 1,5 1,5
Summa 2,0 1,7 1,7
Samhällsbyggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Investeringsram 0,2
Plan- och byggverksamhet
Investeringsram 0,2
Summa 0,0 0,4 0,0
Teknisk nämnd
Teknisk verksamhet – skattefinansierad
Investeringsram 6,3 10,5 14,6
Utbyggnad av GC-väg längs Tolångavägen mellan Badgatan och Sandåkravägen 5,5 0,5 5,0
Centrumförnyelse gatorna kring Gamla torg , korsningsåtgärd L Norreg 5,5 0,5 5,0
Korsningsåtgärder stationsområdet-centrum-Färsingaskolan inklusive Ågatan 5,0 5,0
Utgift statlig medfinansieing Byggnation GC-väg Hemmestorp-Veberöd (byggår 2017) 10,0 10,0
Inkomst statlig medfinansieing Byggnation GC-väg Hemmestorp-Veberöd (byggår 2017) -4,8 -4,8
Summa teknisk skattefinansierad verksamhet 12,0 21,0 19,6
Summa investeringar skattefinansierad verksamhet 28,3 32,0 29,3
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad
Investeringsram utgifter 10,9 16,7 10,7
Investeringsram anslutningsavgifter -1,0 -1,0 -1,0
Överföringsledning Blentarp-Sövde-Sjöbo Etapp II 17,1 4,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Svansjö 25,0 20,0 5,0
Anslutningsavgifter VA Svansjö -22,0 -22,0
Utbyggnad av kommunalt VA i Hemmestorps Eke 15,1 0,5 0,6 14,0
Anslutningsavgifter VA i Hemmestorps Eke -7,8 -7,8
Utbyggnad kommunalt vatten i Ljungbacken 5,8 0,3 0,5
Summa investeringar avgiftsfinansierad verksamhet 34,4 -0,4 16,4
Totala nettoinvesteringar 62,7 31,6 45,7