Finansiella rapporter

Driftbudget per nämnd

Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr) Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Kommunstyrelse
Kommunövergripande verksamhet 58,8 59,3 56,9 57,4 59,5
Politisk verksamhet 4,1 5,1 4,9 5,1 5,3
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0
Turism- och fritidsverksamhet 22,2 21,4 28,4 38,0 38,9
Kulturverksamhet 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1
Plan- och byggverksamhet 2,8 1,7 0,0 0,0 0,0
Räddningstjänst 13,0 13,2 13,5 13,9 14,3
Summa 104,1 106,1 106,7 117,4 121,1
Familjenämnd
Politisk verksamhet 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
Individ- och familjeomsorg 45,6 41,9 45,6 44,6 46,0
Förskole-, fritidshems- och grundskoleverksamhet 304,6 321,6 331,2 345,1 360,9
Gymnasieskola 71,9 71,1 76,8 79,3 83,0
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet 6,0 9,8 10,1 10,3 10,8
Fritidsverksamhet 5,6 5,2 5,3 5,4 5,6
Kulturverksamhet 11,2 12,0 12,6 13,0 13,5
Summa 445,7 462,4 482,4 498,5 520,7
Vård- och omsorgsnämnd
Kommunövergripande verksamhet -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Politisk verksamhet 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning 79,7 88,7 93,3 97,7 100,8
Äldreomsorg 175,0 176,5 183,4 191,6 200,5
Summa 255,1 265,8 277,3 289,9 302,0
Teknisk nämnd
Politisk verksamhet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Teknisk verksamhet – skattefinansierad 26,4 26,9 26,6 28,1 30,1
Teknisk verksamhet – avgiftsfinansierad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 26,5 27,0 26,7 28,2 30,2
Samhällsbyggnadsnämnd
Politisk verksamhet 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 2,5 2,2 2,8 2,9 3,1
Plan- och byggverksamhet 0,8 1,1 5,5 5,7 5,9
Summa 3,7 3,7 8,7 9,0 9,4
Valnämnd
Politisk verksamhet 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5
Överförmyndarnämnd
Politisk verksamhet 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
Revision
Politisk verksamhet 1,0 1,2 1,2 1,3 1,3
Finansiering
Lönekompensation centralt 0,0 1,9 1,0 2,3 3,6
Lokalbank 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3
Kommunövergripande verksamhet 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gymnasieverksamhet 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Till kommunstyrelsens disposition 0,0 3,5 8,6 8,6 8,6
Kommunövergripande verksamhet -6,6 -1,1 0,5 1,3 1,3
Summa 0,8 4,3 10,4 12,5 13,8
Pensioner, politisk verksamhet 0,0 0,7 0,3 0,3 0,3
Pensioner, övrig verksamhet -1,1 6,5 6,0 9,7 10,4
Intern ränta kostnad -6,0 -8,1 -8,6 -9,7 -10,4
Intern ränta intäkt 0,0 0,5 0,7 1,0 1,4
Verksamhetens nettokostnad 832,5 872,3 914,0 960,3 1 003,0
Varav interna poster 518,6 191,3 217,4 225,5 235,0