Finansiella rapporter

Balansbudget

Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 1,1 0,0 0,9 0,7 0,5
Materiella anläggningstillgångar 282,9 339,9 374,0 402,3 428,4
Finansiella anläggningstillgångar 49,5 103,1 49,3 49,2 49,1
Summa anläggningstillgångar 333,5 443,0 424,2 452,2 478,0
Bidrag till statlig infrastruktur 3,0 2,9 7,9 7,6 7,3
Omsättningstillgångar
Fordringar 85,1 77,4 85,1 85,1 85,1
Exploateringsverksamhet 15,9 3,5 10,8 6,9 5,6
Kortfristiga placeringar 100,0 150,0 100,0 100,0 50,0
Kassa bank 77,0 44,8 54,4 41,9 58,6
Summa omsättningstillgångar 278,0 275,7 250,3 233,9 199,3
Summa tillgångar 614,5 721,6 682,4 693,7 684,6
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget Kapital
Resultat 23,5 16,3 9,1 -5,2 -15,5
Resultatutjämningsreserv 77,4 62,4 77,4 77,4 77,4
Övrigt kapital 280,8 314,6 320,6 329,7 324,5
Summa Eget kapital 381,7 393,3 407,1 401,9 386,4
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 6,5 6,3 5,9 6,2 6,0
Andra avsättningar 5,7 3,0 5,1 4,8 4,5
Summa avsättningar 12,2 9,3 11,0 11,0 10,5
Skulder
Långfristiga skulder 28,1 132,2 42,3 64,0 70,9
Kortfristiga skulder 192,5 186,8 222,0 216,8 216,8
Summa skulder 220,6 319,0 264,3 280,8 287,7
Summa eget kapital, avsättning och skulder 614,5 721,6 682,4 693,7 684,6
Panter och ansvarsföbindelser
Pensionsförpliktelser 1,3 0,0 1,3 1,3 1,3
Övriga borgensåtaganden 749,1 1,3 749,1 749,1 749,1