Förvaltningsberättelse

Hushållning och kvalitet

Syftet med vision, inriktningsmål och indikatorer är att skapa en grund för god ekonomisk hushållning både ur verksamhetsmässigt och finansiellt perspektiv.

Vision

Sjöbo – en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende

Verksamhetsmål

Målområde 1 – Livskvalitet

Ett gott liv och en aktiv fritid

Sjöbos invånare erbjuds ett gott liv i livets alla skeenden. Här finns ett rikt och varierat kulturliv. Det är nära till god vård och omsorg för alla i kommunen.

Sjöbo erbjuder en aktiv fritid. Naturen och tystnaden finns nära för alla. Idrott i en god idrottsmiljö finns för barn, unga och vuxna. Folkhälsan blir allt bättre.

Indikator

Tillgänglighet och delaktighet

Alla kommuninvånare känner sig delaktiga i samhället och i samhällets utveckling. Alla har möjlighet att ta del av det som erbjuds och kan påverka utbudet. I Sjöbo är det nära till beslutsfattare och korta beslutsvägar. Det är lätt att hitta rätt i samhället och i livet.

Indikator

Attraktivt och mångsidigt boende

Samhälle eller landsbygd, flerfamiljshus, villa, gård eller lägenhet – valmöjligheterna när det gäller boende är många i Sjöbo. Nya bostads­områden för nybyggnation finns både centralt i Sjöbo och i områden utanför centralorten. Kommunen erbjuder unika möjligheter vad gäller nybyggnation med närhet till skolor, affärer och företagsbyar, men också till skog och rekreation.

Indikator

Mångfald och valfrihet

Sjöbo har plats för alla och uppmuntrar och värnar om mångfald i samhället. Kommunen är till för alla och alla har samma frihet att göra sina livsval. Det finns mycket att välja på genom hela livet – fri och offentlig förskola, skola och yrkesutbildningar, privat och offentlig vård och omsorg. Sjöbo är öppen för alla oavsett etnisk bakgrund, kultur, religion eller sexuell läggning.

Indikator

Målområde 2 – Kunskap

Elevens förutsättningar står i centrum

Alla barns och ungas unika egenskaper och förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap och färdigheter är ständigt i fokus i skolarbetet. Eleverna har stor delaktighet och stort inflytande över skolans arbete.

Hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten

Sjöbos pedagogiska verksamhet utvecklas ständigt. Nya pedagogiska rön fångas upp och appliceras i skolarbetet. Detta ger hög kvalitet på utbildningen och kontinuerlig förnyelse inom hela skolområdet i Sjöbo.

Indikator

Möjligheter till livslångt lärande

I Sjöbo finns goda möjligheter till vidareutbildning med många olika studievägar.

Indikator

Yrkesinriktad högre utbildning

I dag finns grundskola, gymnasieskola med program för yrkesutbildning inom transport och bygg. Högskoleutbildningar etableras i kommunen. Eftergymnasiala utbildnings- och lärlingsprogram etableras med stor flexibilitet för att tillgodose småföretags och olika branschers behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Målområde 3 – Företagande och arbete

Positivt klimat för entreprenörskap

Indikator

Fortsatt satsning på ”de gröna näringarna”

Lantbruksföretagen har genomgått en förändring under den senaste tioårsperioden. Sjöbo arbetar för en god lantbruksutveckling. Häst­näringen är en betydande del av kommunens gröna näringar och en fortsatt positiv utveckling sker. Djuromsorgen och livsmedelsproduktionen inom de gröna näringarna håller hög kvalitet för att erbjuda konsumenterna förstklassiga, närproducerade livsmedel och detta har stärkt lantbruksföretagens konkurrenskraft.

Ett livskraftigt näringsliv

Sjöbos näringsliv präglas av stabilitet, resurs­hushållning och utvecklingskraft, det vill säga hållbarhet med lönsamma företag och många arbetstillfällen. Tillgången på välutbildad arbetskraft är god och kommunen strävar efter att erbjuda de utbildningar som efterfrågas. Näringslivet karaktäriseras av mångsidighet och nyskapande.

Indikator

Samverkan med forskning och utbildning

Samarbete mellan företag, näringsliv, högskola, universitet, forskning, den offentliga sektorn och politiken är viktigt för näringslivsutvecklingen, och en integrerad del i Sjöbos näringslivspolitik. Nya produkter, nya forskningsrön, utveckling av skolor och utbildningar utvecklar Sjöbos näringsliv.

Målområde 4 – Infrastruktur

Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet

Det är lätt att ta sig fram. Vägnätet, både för motorfordon, gående, cyklister och de allmänna kommunikationerna har hög standard och hög säkerhet.

Indikator

Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik

Pendlingstiderna till storstadsområdena och mellan kommunens olika tätorter har kortats genom utbyggd infrastruktur och förbättrade allmänna kommunikationer. De allmänna kommunikationerna har ökats genom turer även mot norra Skåne och Mellanskåne. Tågförbindelser ger stora miljövinster.

Indikator

Modern ICT (informations- och kommunikationsteknik)

Utvecklingen av nya kommunikationstekniker följs och möjliggörs kontinuerligt i alla kommun­delar.

Indikator

Målområde 5 – Hållbar utveckling

Kommunen arbetar för att alla invånare ska kunna bo och verka i Sjöbo utan att belasta miljön. Det finns ett väl utbyggt system för förnyelsebar energi, vi hushållar med våra natur­resurser och tar hänsyn till våra miljövärden och klimatutvecklingen.

Indikator

Finansiella mål

Utgångspunkten för de finansiella målen har varit Sjöbos positiva utveckling under de senare åren, med en budget i balans och en god budgetdisciplin.

Resultat

För att finansiera en verksamhet över tiden krävs normalt sett mer än ett nollresultat. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift om ”Hushållning i lagens namn” listas ett flertal skäl till att kommuner behöver positiva resultat för att nå god ekonomisk hushållning. Till skillnad från flertalet andra kommuner har Sjöbo kommun försäkrat pensionsåtagandet som upparbetats före 1998, vilket medför att Sjöbo, till skillnad från andra kommuner, inte behöver ha positiva resultat för att hantera nuvarande och kommande pensionskostnader. De av SKL:s skäl som berör pensionskostnaderna har inte beaktats nedan:

Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar.

För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar görs avskrivningar. Avskrivningar görs på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Samtidigt är ny utrustning ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts, vilket vanligen innebär att den är dyrare.

Konjunkturen påverkar skatteunderlaget.

Många har svårt att hinna parera kostnads­utvecklingen vid intäktssvängningar. Det är även svårt att förutse eller styra kostnadsutvecklingen för vissa verksamheter. Via överskott erhålls en buffert som gör att kommunen bättre kan hantera osäkra prognoser utan att tvingas till kortsiktiga besparingsåtgärder. Ett alternativ är att arbeta med mer långsiktiga målsättningar, där det är möjligt för resultatet att variera.

Resurser för utveckling.

En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan en välskött ekonomi och en bra verksamhet. För att även genomföra offensiva satsningar och verksamhetsutveckling krävs att det finns en ekonomi som tillåter detta. De som alltid lever på eller under marginalen hamnar lätt i ett läge med ett ständigt ekonomiskt gnetande och detta arbete tar ofta stor kraft från organisationen, som då inte kan fokusera på den mer strategiska och långsiktiga planeringen.

Genom att ta ställning till ambitionerna för ovanstående faktorer går det att räkna fram ungefär vilket överskott som krävs i resultat­räkningen.

Kommunens ekonomiska mål består dels av årliga mål i kommunens budget, dels riktlinjer för god ekonomisk hushållning som tar sikte på ett längre perspektiv. De mål som anges i punkterna nedan är om inget annat anges hämtade från budgeten.

Resultatmål

Då pensionsåtagandet som upparbetats före 1998 försäkrats, bedöms Sjöbo behöva ett resultat som över tiden uppgår till 1 procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag för att uppnå god ekonomisk hushållning. Det är det positiva resultatet som kan användas för att möta svängningar i skatteintäkter, övriga intäkter och kostnader. Storleken på det positiva resultatet påverkar också utrymmet för investeringar.

2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget
2,0 % 3,3 % 2,8 % 1,9 % 1,0 %

Kommunen klarar målsättningen både budgetåret och historiskt.

Investeringar

En tumregel för god ekonomisk hushållning är att investeringar i skattefinansierad verksamhet inte ska överstiga summan av resultatet plus avskrivningar. Det innebär att investeringar i skattefinansierad verksamhet inte bör låne­finansieras, eftersom räntekostnader för lån och avskrivningar minskar utrymmet för annan verksamhet. Investeringar är till sin natur långsiktiga och även investeringsverksamheten bör ses över en längre period, för att kunna hantera fluktuationer mellan åren. Målsättningen är att:

Investeringar
mnkr 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2013–16
Investerutrymme 40,2 39,0 31,1 25,6 135,9
Nettoinvesteringar 26,2 14,2 36,5 28,3 105,2

Som framgår av tabellen innebär budgeten att målsättningen klaras i och med att investeringsutrymmet överstiger de planerade investeringarna under avstämningsperioden. För såväl 2015 som 2016 ligger investeringsnivåerna över vad avskrivningar och årets resultat medger. Detta möjliggörs av lägre investeringsvolymer och högre resultat i början av mätperioden. Fram­över kommer det att ställas krav på minskad investeringsvolym och/eller högre resultat om målsättningen ska uppnås.

I riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns målsättningen att investeringar fullt ut ska vara självfinansierade. Dock finns också tillägget att för den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en bedömning av hur taxenivåerna påverkas.

Investeringsnivån inom VA-verksamheten är fortsatt hög. Bedömning från tekniska nämnden är att taxorna behöver höjas, bland annat med hänvisning till ökade kapitalkostnader

Kontroll och budgetföljsamhet

Eftersom marginalerna är små krävs en god budgetföljsamhet för att uppnå god ekonomisk hushållning. Målet är att:

Mål medarbetare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbets­givare för att i framtiden kunna behålla och rekrytera personal. Viljeinriktningen för att fortsätta utvecklas i rätt riktning finns i kommunens personalpolitiska program. Med bland annat 2012 års medarbetarundersökning som grund har det utkristalliserat sig vissa områden som behöver utvecklas vidare.

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator

En god arbetsmiljö

Indikator

Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik

Indikator

Jämlika anställningsförhållanden

Indikator

Lika rättigheter och möjligheter

Indikator