Förvaltningsberättelse

Sjöbo kommun som arbetsgivare

Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna får möjlighet att utvecklas och arbeta på hälsosamma arbetsplatser. Personalpolitiken ska hålla en hög kvalité och vara likvärdig oberoende av vilken nämnd som är ansvarig.

2013 antog Sjöbo kommun ett personalpolitiskt program ”Sjöbo – en arbetsplats att längta till”. Med programmet som grund driver kommunen en personalpolitik med höga ambitioner. Sjöbo kommun ska som arbetsgivare:

Kommunens verksamheter

Anställda per förvaltning i procent

Kommunens anställda fördelas inom fem nämnder och förvaltningar. Siffrorna utgår från antalet tillsvidareanställda per förvaltning och drygt 89 procent av kommunens anställda arbetar inom kommunens två största förvaltningar.

Antal anställda per chef

Antal anställda per chef varierar mellan de olika nämnderna. Cheferna inom den mansdominerade sektorn har färre medarbetare än inom vård, skola och förskola. Skillnaderna i antal underställda varierar stort mellan kommunens verksamheter, från 79 till 2 anställda. Den rektor som har 79 anställda har till sin hjälp en biträdande rektor. Rektorsområdet kommer att delas vid halvårsskiftet Antalet anställda som en chef har personalansvar för är en avgörande faktor i möjligheten till att utöva ett gott ledarskap.

Pensionsavgångar och rekrytering

Under perioden 2016–2018 fyller 95 medarbetare 65 år, varav knappt hälften arbetar inom familjeförvaltningen. Flest pensionsavgångar väntas inom läraryrket, men framöver ökar pensionsavgångarna även bland förskollärarna. Både förskollärare och lärare är grupper som kan bli svårrekryterade framöver på grund av ett underskott på kvalificerad personal.

Redan nu ser kommunen problem med att rekrytera vikarier inom vård- och omsorgsförvaltningen och framöver kommer rekryteringar av nya undersköterskor att bli allt svårare.

Den genomsnittliga pensionsåldern i kommunen är 64 år och det finns en tydlig trend att medarbetarna väljer att arbeta längre än tidigare. 2016 och 2017 är de år då flest medarbetare fyller 65 år.

Arbetsmiljö och hälsa

God hälsa på arbetsplatsen är en viktig ledningsfråga – och ett mål för alla medarbetare i hela organisationen. En god hälsa innebär att ha tillräckligt med resurser för att kunna möta både verksamhetens och individuellt uppsatta mål. Ett bra arbetsmiljöarbete bidrar till ökad trivsel och engagemang i arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter politiskt beslutad arbetsfördelning.

Kommunen erbjuder ett utbud av friskvårdsaktiviteter som ska inspirera till ökad aktivitet och dessutom ges möjlighet till friskvård på arbetstid, allt för att ge de anställda förutsättningar till en god hälsa.

Kommunens totala sjukfrånvaro ökar men inte i samma takt som i landet som helhet. Andelen långtidssjuka ökar igen. Antalet individer som varit sjukskrivna mer än ett år uppgår till 15 personer.

Kommunen bedriver ett aktivt rehabiliteringsarbete, dels för att hjälpa medarbetare tillbaka vid sjukskrivningar men också för att aktivt förebygga sjukskrivningar.

Kommunen strävar efter att ingen ska bli skadad i sitt arbete och arbetar aktivt med att förebygga arbetsskador och arbetssjukdomar. En arbetsmiljö som inte ger upphov till sjukdom, skador eller annan ohälsa gynnar både medarbetare och arbetsgivare.

Lika rättigheter och möjligheter

I Sjöbo kommun ska ingen särbehandlas utan alla ska ha samma rättigheter och möjligheter utifrån sitt anställningsavtal.

Enligt planen för lika rättigheter och möjligheter ska kommunen aktivt arbeta för att oönskade deltider ska försvinna.

Samtliga nämnder har antagit handlings­planer för hur de ska arbeta för att uppnå intentionerna med den övergripande planen.

Fördelningen mellan män och kvinnor

Andelen män och kvinnor per förvaltning

83 procent av de anställda i kommunen är kvinnor. I Sjöbo kommun finns en ambition att få en jämnare könsfördelning inom alla yrkesområden. Sökmönstret till kommunens tjänster följer samhällsutvecklingen, vilket gör det svårare för kommunen att jämna ut könsfördelningen.

Kvinnor utgör en klar huvuddel av de anställda inom familjeförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, männen dominerar i den tekniska förvaltningen.

För att anses som en arbetsplats med jämn könsfördelning ska det finnas minst 40 procent av det underrepresenterade könet, vilket det inte gör inom någon nämnd. Inom vård- och omsorgsnämnden utgör männen 7 procent av personalstyrkan. På den tekniska sidan är männen däremot dominerande och utgör 68 procent.

Hel- och deltidsarbetande män och kvinnor

Inga oönskade deltider ska finnas, men som medarbetare måste man vara beredd att arbeta med olika arbetsuppgifter och över förvaltningsgränserna.

I Sjöbo kommun är det viktigt att man under olika perioder av livet ska kunna välja den sysselsättningsgrad som passar.

Lönepolitik

Som anställd i Sjöbo kommun ska man ha lika lön för lika och likvärdigt arbete, utifrån sin prestation och förmåga att omsätta uppsatta mål till praktisk handling. Sjöbo ska ha konkurrenskraftiga löner och därför har det gjorts speciella satsningar på utvalda yrkesgrupper. Satsningarna kommer att fortsätta.

Syfte med vår lönepolitik:

Det finns fyra olika faktorer att ta hänsyn till i samband med de årliga löneöversynerna: