Stefan Lundgren

Sjöbo en plats med möjligheter och utmaningar!

ESS och den påbörjade Sverigeförhandlingen kommer att skapa möjligheter för Sjöbo att nå allt fler med erbjudande om mark för företagande och goda boendemiljöer, allt till rimliga priser. Här finns livskvalitet för alla med såväl tätort som landsbygd, såväl skog som öppna landskap.

En förutsättning för detta är att god samhällsservice erbjuds i form av en bra skola och förskola, en väl fungerade äldreomsorg, en utbyggd fritids- och kulturverksamhet samt tilltalande gatu- och parkmiljöer. Besöksnäringen blir framöver allt viktigare för utvecklingen, inte minst då den bidrar med nya arbetstillfällen och stärker vårt varumärke.

Det är viktigt att vi nu vidtar åtgärder och fattar beslut som stärker Sjöbo och bidrar i positiv riktning de kommande åren. Det handlar om bättre resultat i skolan, förbättrad folkhälsa, ett starkare varumärke, att fler hushåll får tillgång till fibernät samt förbättrad kollektivtrafik och infrastruktur.

Den budget som nu presenteras har tagit fasta på dessa utmaningar med satsningar på välfärdstjänster. Budgeten ska bidra till att stärka Sjöbos attraktivitet som boendekommun. Prioriteringarna är gjorda så att vi ska kunna uppnå Vision 2020 och budgeten ska stödja verksamheternas strävan mot ”Sjöbo – en plats för tillväxt”.

Samhällsservice med god kvalitet

Välfärdsuppdraget ska utvecklas och stärkas inom vård, skola, omsorg och socialtjänst genom en medveten resursfördelning. Det är viktigt med god kvalitet och goda resultat inom dessa områden för att uppnå visionen. Vi ska inte vara främmande för att utveckla verksamheten och pröva nya metoder. Vi ska även framöver ha en äldreomsorg som är bland landets bästa. Därför görs en särskild satsning på äldreomsorgen. Här utgör det aviserade statsbidraget ett viktigt tillskott till verksamheten.

I skolan har vi möjlighet att ge barn och unga en god start i livet. I öppna jämförelser för skolan 2015 placerar sig Sjöbo på plats 238 av totalt 290 kommuner. Ett resultat som varken vi politiker, förvaltning, skolledare eller pedagoger är nöjda med. Att förbättra resultaten i skolorna är vårt enskilt mest prioriterade mål de kommande åren. Ett område där förbättringar måste ske och utvecklingen prioriteras. Här ställs förhoppningar till att kommande statsbidrag positivt kommer att bidra till förbättrade resultat.

I Sjöbo ska vi ha en skola för alla, med en undervisning anpassad såväl till elever som behöver extra stöd som de elever som behöver utmaningar. Jag har förtroende för att våra skickliga pedagoger och skolledning kommer att vända trenden.

För personer med funktionshinder görs en särskild satsning genom att antalet gruppbo­städer utökas när det nya boendet i kvarteret Viljan står färdigt.

Genom att hålla en hög servicenivå gentemot medborgarna ökas kundnöjdheten. Det kräver effektiva verksamheter och engagerade med­arbetare. Ett väl utvecklat samarbete garanterar att kommunnytta sätts före effekten hos de enskilda verksamheterna. Detta, tillsammans med att förändringsarbetet ständigt står i fokus, ska resultera i en ökad effektivitet och därmed bättre samhällsservice.

Livskraftig

Befolkningen har under 2000-talet utvecklats positivt. Första etappen av kvarteret Viljan kommer att bli klar för inflyttning under 2016, ett steg för att möta efterfrågan på hyreslägen­heter. Arbetet mot att utveckla stationsområdet till en dynamisk plats för boende, handel och kollektivtrafik har därmed påbörjats. En upp­levelse som kommer att förstärkas när järnvägen byggs. Precis som planerat har den påbörjade byggnationen resulterat i ett ökat intresse för den kvarstående marken. Ett utbyggt bredband är ett absolut krav för en levande landsbygd. Vi måste nu ta nästa steg för att stimmulera utbyggnaden och undersöka på vilket sätt kommunen kan bidra till utvecklingen, så att alla hushåll framöver kan få tillgång till fibernät.

För att dra nytta av Sverigeförhandlingen gällande höghastighetstågen och öka servicen till våra medborgare, behöver kollektivtrafiken fortsatt stärkas både till de större städerna och inom kommunen. Detta bidrar till ökad håll­barhet, eftersom möjligheten till både arbetspendling och resor till fritidsaktiviteter ökar, samtidigt som hushållens beroende av egen bil minskar.

Upplevelser för boende och besökare

Det är viktigt att kunna erbjuda Sjöbobon platser där man trivs även utanför det egna hemmet. Här utgör fritids- och kulturverksamheten viktiga framgångsfaktorer som kompletteras av det storstadsnära läget och tillgången till stadens utbud.

För att främja och förstärka möjligheterna till en aktiv fritid med ett brett och varierat utbud av aktiviteter som ska tilltala olika intressen, kommer en ny modern sporthall att stå färdig i Lövestad 2016. Ombyggnaden av skolan innebär även en satsning på en modern fritidsgård i ändamålsenliga lokaler och ett bibliotek med ökad tillgänglighet, genom ett meröppet bibliotek som ger låntagarna tillgång till biblioteket med självservice utanför den bemannade öppettiden. Tillsammans med den pågående byggnationen av en ny simanläggning kommer utbudet inom kultur- och fritidsområdet att stärkas markant.

Inom gata och park har vi goda resultat till förhållandevis låga kostnader. För att stärka upplevelsen av Sjöbo utökas verksamhetens anslag med 1 mkr 2016.

Positiv utveckling

När det gäller arbetslösheten står sig Sjöbo väl, med en arbetslöshet som är lägre än såväl Skåne som riket. Detta gäller också ungdomsarbetslösheten. Inte minst det lokala näringslivet är en viktig framgångsfaktor när det gäller arbetslösheten. Jag kan med glädje notera att det lokala näringslivet uppvisar positiv utveckling för till exempel nyföretagande.

Uthållighet

För att även framöver klara den ekonomiska uthålligheten krävs positiva resultat. Ett positivt resultat bidrar till att skapa utrymme för att kunna parera svängningar i den ekonomiska utvecklingen och enklare hantera försämringar i ekonomin, utan att det omedelbart ställs krav på korrigerande åtgärder. Den framgångsrika kommunen hushållar med resurserna samtidigt som Sjöbobon erbjuds verksamhet med god kvalitet och goda resultat.

För att säkra välfärden behöver befolkningsutveckling och kostnader vara i harmoni. Framförhållning är viktig för att kommunens ekonomiska resurser och organisation ska kunna balansera dessa effekter. Det är då allt viktigare att i den ekonomiska planeringen förändra perspektivet från kort- till långsiktigt. Därför kommer jag att ta initiativ till att vi under hösten inleder en diskussion kring vår målstyrnings­modell, gör en översyn av våra indikatorer och påbörjar prioriteringsdiskussionen inför 2017/2018. År som kommer att kräva omprioriteringar och effektivisering av verksamheterna.

Uthållighet ställer även krav på social och miljömässig hållbarhet. Viktiga framtidsfrågor blir här att förbättra folkhälsan och minska belastningen på miljön. För att kunna arbeta strategiskt med folkhälsofrågar avsätts 0,3 mkr i årliga projektmedel. Dessa medel kan nämnderna söka för verksamhetsöverskridande arbete, i syfte att stärka folkhälsan.

Sjöbo kommun kommer nästa år att investera 12 mnkr för att förbättra trafikmiljön och utöka gång- och cykelvägarna. Sommarbyarna står på tur att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Genom denna utbyggnad av VA-nätet ökar servicen till de boende i sommarbyarna, samtidigt som vi minskar belastningen på miljön.

För att kunna utöka servicen till närings­idkarna och öka tryggheten för Sjöboborna utökas anslaget till miljö- och hälsoskyddsverksamheten med 0,4 mnkr.

Utmaningar

Att nå fram med det positiva budskapet om Sjöbo till eventuellt nya kommuninvånare är en framgångsfaktor. Sjöbo konkurrerar med andra kommuner om befolkningen och behöver synas i positiva sammanhang. Sjöbos fördelar behöver kommuniceras till personer som kan tänkas överväga att flytta till kommunen.

Vi vill verka för en fortsatt positiv utveckling där alla har samma frihet att göra sina livsval.

Stefan Lundgrens signatur
För Alliansen i framtiden
STEFAN LUNDGREN
Kommunstyrelsens ordförande